Všeobecná pravidla
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 

Amater Endurance Cup 2023

 

 

I. ÚVOD

I.1. Seriál vytrvalostních automobilových závodů na uzavřených okruzích s názvem Amater Endurance Cup.
 I.2. Amater Endurance Cup je výhradním pořadatelem podniků tohoto seriálu a jako takový je zodpovědný za sportovní a administrativní organizaci.
 I.3. Amater Endurance Cup se řídí výhradně těmito propozicemi a technickými předpisy vydanými na všechny závody seriálu. V případě vzniku jakýchkoliv sportovních nebo organizačních sporů a situací, které nejsou popsány v oficiálních dokumentech pořadatele si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout v těchto věcech dle vlastního uvážení. Takové rozhodnutí je konečné.
 

II. DEFINICE

II.1. Soutěžícím se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se do Amater Endurance Cupu přihlásí na základě řádně vyplněné přihlášky a tato je potvrzena pořadatelem. Jménem soutěžícího jedná Odpovědná Osoba, která je v přihlášce uvedena. Soutěžící může přihlásit do závodu neomezený počet vozů, avšak při shodě názvu dvou nebo více soutěžících bude mít každý soutěžící jiné startovní číslo, které bude potvrzené pořadatelem.

II.2. Teamem se pro účely těchto propozic rozumí přihlášený vůz s přiděleným startovním číslem a jezdci, kteří s ním soutěží. V průběhu Amater Endurance Cup lze jezdce teamu bez omezení měnit. Identifikačním znakem teamu je přidělené startovní číslo jeho vozu.

II.3. Jezdcem se pro účely těchto propozic rozumí osoba, která řídí přihlášený vůz. Musí být uvedena v přihlášce soutěžícího a splňovat následující podmínky:
 a) Dovršila 18 let věku a vlastní řidičský průkaz skupiny B.
 c) Je platně zdravotně pojištěna.

d) Podepsala dokument Prohlášení jezdce, čímž stvrzuje, že bezvýhradně přijímá závazky vyplývající propozic a že je v dobrém zdravotním stavu.

II.4. Podnikem se pro účely těchto propozic rozumí závodní událost s vlastními výsledky. Zahrnuje kromě jiného i vlastní závod. Podnik začíná a končí podle harmonogramu uvedeným jeden měsíc před každým jednotlivým závodem celého podniku.

II.5. Řídící orgány podniku jsou:
 - Ředitel závodu
 - 2členná JURY
 - Řídicí orgány určuje pořadatel.

III. PROPOZICE

III.1. Rozhodujícím a právoplatným textem těchto propozic je česká verze, která bude použita v případě jakékoliv pochybnosti, co se týče jejich výkladu.

III.2. Tyto propozice nabývají účinnosti zveřejněním

III.3. Pořadatel může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám podniku

III.4. Podnik může být zrušen rozhodnutím pořadatele.

 

 

 

IV. VOZY

IV.1. Do Amater Endurance Cup mohou být přihlášeny vozy, které splňují následující podmínky:
 a) Automobily vycházející z vozidel homologovaných pro běžný silniční provoz upravené pro závodní účely v rozsahu stanoveném minimálně těmito předpisy.

b) Splňuje technické předpisy pořadatele uvedených v příloze (technické předpisy) těchto pravidel.
 c) Splňuje maximální limit hladiny hluku, který je stanoven na 100 dB +2 dB na chybu měření, měřeno při 3800 ot./min pro zážehové motory a 2800 ot.min-1 pro vznětové motory.
 
 IV.2. Vozy jsou rozděleny do následujících skupin:
 a) Skupina A – vozidla do 1600 cm3.
 b) Skupina B - vozidla do 2000 cm3.
 c) Skupina C - vozidla do 2500 cm3.

d) Skupina D – vozidla nad 2500 cm3.

 

O konečném zařazení vozidla do Skupiny bude rozhodnuto po technické prohlídce technikem.

 

V. PNEUMATIKY

Pro účast v Amater Endurance Cup lze použít pouze pneumatiky schválené pro provoz na veřejných komunikacích a opatřené homologací E (DOT, ECE). Počet pneumatik není omezen. Soutěžící se na technickou prohlídku dostaví i se všemi pneumatikami u kterých lze předpokládat, že je v závodě použije, tedy i s mokrou sadou na discích.
 

VI. PALIVO

Všechna vozidla musí používat bezolovnatý benzín nebo naftu.
 

VII. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla budou přidělena pořadatelem vozům při jejich prvním přihlášení soutěžícím do Amater Endurance Cup a po celou sezónu, popř. její zbytek zůstanou stejná. Pokud dojde ke změně vozidla teamu v jiném závodě, a zůstane ve stejné skupině, číslo se nemění. V případě zařazení vozidla do jiné skupiny na něj bude pohlíženo, jako na nově přihlášené a bude mu přiděleno nové startovní číslo. Je nutné tuto změnu oznámit minimálně jeden den před uskutečněním jednotlivého závodu /vozidlo zůstává v uvedené skupině/ nebo na administrativní i technické prohlídce /v tomto případě, bude toto vozidlo zařazené podle obsahu do Skupiny A/B nebo C.
 

VIII. POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ

VIII.1. Každý jezdec musí být vybaven vlastní ochrannou přilbou, textilní kombinézou kryjící celý povrch těla, uzavřenou obuví a koženými nebo motoristickými celoprstovými rukavicemi. Bez této výbavy nebude jezdec připuštěn na závodní trať.
 

 

IX. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

IX.1. Všichni jezdci, soutěžící a činovníci účastnící se Amater Endurance Cup, se zavazují jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů a zástupců, dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a doplňků vydaných formou příloh a prováděcích ustanovení.
 IX.2. Je odpovědností soutěžícího zajistit, že všechny osoby dotčené jeho přihláškou a z jeho doprovodu, dodržují po celou dobu podniku ustanovení těchto propozic a doplňků vydaných formou příloh a  prováděcích ustanovení.
 IX.3. Soutěžící musí zajistit, že jejich vozy vyhovují podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu podniku tak, jak byly schváleny na technické přejímce.
 IX.4. Přistavením vozu na technickou přejímku soutěžící dokládá, že vozidlo odpovídá technickým předpisům platným pro Amater Endurance Cup.
 IX.5. Účastníci Amater Endurance Cup jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. Přítomnost účastníků ve všech prostorech závodiště je na vlastní riziko. Pokud bude činnost nebo chování účastníka Amater Endurance Cup v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán mimo areál závodiště bez náhrady nákladů.
 IX.6. Všichni členové teamu jsou povinni řídit se ustanoveními těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat.
 IX.7. Na komunikacích v areálu, na kterém se závod koná, musí všechna vozidla dodržovat maximální rychlost 40 km/hod a řídit se místním dopravním značením.
IX.8. V celém areálu podniku je ZAKÁZÁNO vypouštění veškerých ropných produktů. Jejich případný únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jejich úmyslné vypouštění bude trestáno pokutou ve výši 25.000, - Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním následků a případných škod a nadále bude vyloučen ze závodu.
IX.9. Po ukončení závodu je soutěžící POVINEN po sobě uklidit prostor svého přiděleného místa, popř. boxu a související přilehlé prostory před přiděleným místem, nebo za boxem.
 IX.10. Motoristický sport je nebezpečný. Soutěžící včetně svého doprovodu (jezdci, mechanici, členové doprovodu a hosté) se účastní Amater Endurance Cup na vlastní nebezpečí. Nesou samostatnou občanskoprávní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jejich vozidly.
 

X. ŘÁD SERIÁLU

X.1. V sezóně budou vypisovány nejméně čtyři podniky zahrnující vytrvalostní závod. Výsledky z jednotlivých závodů za sezónu se do klasifikací Amater Endurance Cup všem týmům započítávají automaticky.
 X.2. Délka a místo konání jednotlivých závodů je určena:

9.3.2024 – autodrom Most 6´h

15.6.2024 – autodrom Sosnová 8´h

14.9.2024 – polygon Most 8´h

3.11.2024 – autodrom Most 6´h

Délka závodu je určena časovým intervalem mezi startem a cílem. Vedoucí jezdec bude odmávnut šachovnicovou vlajkou v okamžiku, kdy přejede cílovou čáru na konci kola, ve kterém uběhne předepsaný časový interval.
 X.3. Jízda
 Jezdec musí řídit vozidlo sám a bez pomoci. Jezdec může být v závodě členem teamu jednoho vozidla. Minimální počet jezdců na jedno závodní vozidlo jsou 2, maximální počet je omezen na pět. Maximální souvislá doba, po kterou smí jezdec řídit vozidlo, jsou 2 hodiny

X.4. Vozidlo klasifikované jako první v dané skupině bude to, které má nejvyšší počet kol. Pořadí vozidel ve skupině bude sestaveno podle počtu dokončených kol a podle pořadí, v jakém vozidla projedou cílovou čáru. Rozhodující je počet odjetých kol, jezdec nemusí projet pod šachovnicí.
 X.5. Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu v souladu s časovým harmonogramem.
 X.6. Body do seriálu budou přiděleny týmům v každém závodě a pro každou skupinu zvlášť podle následují tabulky:

 

Místo 

 1

2

10 

 Body

20 

15 

12 

10 

 

XI. POHÁRY Amater Endurance Cup

Pořadatel vyhlašuje Pohár Amater Endurance Cup. Do této klasifikace jsou automaticky zařazeny všechny týmy, které se zúčastní kteréhokoliv podniku Amater Endurance Cup v sezóně. Vítězem, poháru Amater Endurance Cup ve skupině za sezónu se stane tým, který:
 a) V dané sezóně seriálu Amater Endurance Cup získá největší počet bodů.
 b) V případě, že dva nebo více týmů mají shodný počet bodů rozhodující pro lepší umístění v klasifikaci je nejlepší umístění týmu v kterémkoliv závodu sezóny. Lepší umístění v Poháru bude přiděleno týmu, který se umístil lépe.
 c) V případě, že dojde k rovnosti výsledku podle bodu XI. a) a b), lepší umístění v Poháru bude přiděleno týmu, který se umístil lépe v posledním podniku sezóny.
 

XII. REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY

XII.1. Registraci podávají soutěžící pro každý podnik a každý ze svých týmů samostatně do termínu uzávěrky registrace jednotlivých podniků, elektronicky nebo písemně. Podáním přihlášky soutěžící potvrzuje, že četl a rozumí těmto propozicím a zavazuje se jménem svým i jménem všech členů svých týmů, že se jimi bude bez výhrady řídit. Ve výjimečných případech může pořadatel akceptovat i přihlášku soutěžícího doručenou po termínu uzávěrky přihlášek.

XII.2. Pořadatel má právo odmítnout přijetí přihlášky k jednotlivým závodům s uvedením důvodů.
 

XIII. STARTOVNÉ

XIII.1. Pro účast v závodech je vypsáno startovné, jehož výše je stanovena k jednotlivým podnikům a to:

9.3.2024 – autodrom Most – 13.200, - Kč

15.6.2024 – autodrom Sosnová – 9.900, - Kč

14.9.2024 – polygon Most – 9.900, - Kč

3.11.2024 – autodrom Most – 13.200, - Kč

Startovné platí pro každé přihlášené vozidlo. Úhrada startovného musí být provedena podle pokynů uvedených v těchto propozicích, nejpozději však do dvou měsíců před uskutečněním jednotlivého závodu. V opačném případě soutěžící nebude připuštěn k účasti v podniku. Startovné nezahrnuje pronájem boxu (autodrom Most). Box lze pronajmout po uhrazení příslušného poplatku v průběhu administrativních a technických přejímek (3.500.-Kč). Soutěžící není povinen si box pronajmout. O jeden box se mohou dělit dva i více soutěžících. Pokud si soutěžící nevezme box nebo na něj nevyjde, bude parkovat za boxy na určeném místě a pro závod mu bude přiděleno místo před boxy. O tomto místě rozhodne pořadatel.
 XIII.2. Nemůže-li se soutěžící zúčastnit z jakéhokoliv důvodu podniku a oznámí tuto skutečnost pořadateli nejpozději 30 dnů před začátkem, má nárok na vrácení poloviny startovného.  Po tomto termínu propadá startovné ve prospěch pořadatele.
 XIII.3. Diskvalifikovanému soutěžícímu, nebo soutěžícímu, který ze závodu odstoupí, nebude startovné vráceno.
 XIII.4. V ostatních případech rozhoduje o vrácení startovného pořadatel.
 

XIV. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

XIV.1. Termíny administrativních a technických přejímek jsou stanoveny vždy jeden den před každým konkrétním podnikem od 18:00 hod. do 21:00 hod., nejpozději však v den konkrétního podniku od 06:00 hod. do 07:00 hod.. Žádný soutěžící a jezdec(i) se nesmí účastnit podniku, pokud v čas neabsolvoval(i) administrativní a technickou přejímku. Žádné vozidlo se nesmí účastnit podniku bez absolvování administrativní a technické přejímky.
 XIV.2. V průběhu administrativní a technické přejímky jsou kontrolovány dokumenty předkládané odpovědnou osobou soutěžícího, prohlášení jezdců a technická dokumentace k vozu, pokud ji vozidlo vlastní. Administrativní a technická přejímka zahrnuje kromě kontroly vozu i kontrolu povinné bezpečnostní výbavy.
 XIV.3. Je nutno doložit tyto dokumenty: řádně vyplněnou přihlášku do podniku, u všech jezdců vyplněné a podepsané prohlášení jezdce, řidičský průkaz a kartu zdravotní pojišťovny; kompletní dokumentaci k vozidlu.

XIV.4. Technik může na základě rozhodnutí ředitele závodu kontrolovat shodnost vozu soutěžícího kdykoliv během podniku.

XV. INSTRUKCE A KOMUNIKACE SE SOUTĚŽÍCÍMI

Základní komunikací se soutěžícími se rozumí text těchto propozic s přílohami. Ředitel závodu a sportovní komisaři mohou v průběhu podniku vydávat soutěžícím pokyny formou prováděcích ustanovení, a to ústní nebo písemnou formou.
 Všechny výsledky závodů, budou vyvěšeny na oficiální tabuli podniku a na webových facebookových stránkách pořadatelů Amater Endurance Cup.
 

XVI. ROZPRAVA

Rozprava ředitele závodu s jezdci se uskuteční v den závodu podle harmonogramu závodu. Jezdci jsou povinni se rozpravy zúčastnit a svoji účast potvrdit podpisem v prezenční listině. Pokud se ředitel závodu rozhodne uskutečnit další rozpravu, uskuteční se tato dle jeho uvážení a kdykoliv během závodu.
 

XVII. STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODŮ

Postavení vozidel na startu bude určeno losováním, provedeným na rozpravě jezdců. Losování bude provedeno samostatně pro každou skupinu zvlášť. Řazení na startu v prvním podniku je v pořadí skupin D, C, B, A a dalších podnicích dle umístění v jednotlivé skupině a pořadím od posledního v seriálu 
 

XVIII. STARTOVNÍ PROCEDURA

XVIII.1. V době před startem závodu určené v harmonogramu pro daný podnik, zazní zvukový signál a otevře se výjezd z boxů. Vozy vyjedou na trať a objedou volným, plynulým tempem kolo. Ke konci tohoto kola před nájezdem na startovní rošt zastaví střídavě po obou okrajích závodní dráhy a postupně na pokyn organizačních pracovníků najedou na určené místo na startovním roštu.
 XVIII.2. Po uplynutí doby uvedené v harmonogramu, která je určená pro nájezd na startovní rošt, zazní zvukový signál oznamující, že výjezd z boxů je uzavřen. Vozidla, která zůstala v boxech, mohou odtud startovat pouze na pokyn traťových komisařů. Vozy se připojí k závodu, jakmile bude výjezd z boxů opět otevřen.
 XVIII.3. Na startovním roštu bude vyvěšena zelená vlajka, nebo rozsvíceno zelené světlo, oznamující start do prvního zaváděcího kola za SAFETY CAREM. Během zaváděcího kola je zkoušení startů a předjíždění zakázáno a jezdci musí dodržovat co nejsevřenější formaci. Po kontrole funkčnosti časomíry průjezdem cílovou čárou vozy najedou do druhého zaváděcího kola.
 XVIII.4.  Pokud se zjistí, že u některého vozu je nefunkční časomíra, pokračují jezdci do dalšího zaváděcího kola a sledují činnost SAFETY CARU a startovacích světel nebo vlajek.
 XVIII.5. Jakmile SAFETY CAR obdrží od vedení závodu pokyn k provedení startu, přejede v místě startu a cíle ke kraji závodní dráhy nebo zajede do boxů a tím dává jezdcům znamení, aby se seřadili na startovní rošt dle předem stanoveném pořadí viz. Bod XVIII.1.

XVIII.6. Po seřazení vozidel na startovním roštu bude rozsvíceno signalizační zařízení nebo bude vyvěšena zelená vlajka (dle povahy závodní dráhy), kdy buď po zhasnutí všech světel na signalizačním zařízení nebo odmávnutím zelené vlajky bude závod odstartován.

 

XIX. ZÁVOD

XIX.1. Během závodu mohou jezdci vyjet na dráhu pouze, svítí-li na výjezdu z boxů zelené světlo nebo zelená vlajka (dle povahy závodní dráhy), a činí tak na vlastní odpovědnost. Blikající modré světlo a nebo modrá vlajka na výjezdu z boxů informuje jezdce o blížícím se vozidle po trati. Jezdec na výjezdu z boxů nesmí přejet plnou bílou čáru označující trať a výjezd z boxů.
 XIX.2. Každý odstupující jezdec je povinen v čas signalizovat vhodným způsobem svůj úmysl a je zodpovědný za to, že jím prováděný manévr proběhne bezpečně a co možná nejblíže výjezdu z trati.
 XIX.3. Musí-li jezdec odstavit svůj vůz z jakýchkoliv důvodů během závodu, musí tak učinit mimo dráhu. Pokud není ohrožováno jeho zdraví (požár, horká pára) počká v bezpečí na odtahový speciál pořadatele, kterým bude vůz odtažen do boxů, aby nezpůsobil nebezpečí, nebo neomezoval jízdu ostatních vozů na trati.
 

 

XX. BOXY, PRÁCE V BOXECH A TANKOVÁNÍ

XX.1. Veškeré vybavení (mimo zařízení permanentně umístěných před boxy) se musí po zastávce v prostoru před boxy uklidit tak, aby nepřekáželo dalšímu průběhu závodu.
 XX.2. Výměna provozních kapalin a maziv je během závodu povolena.
 XX.3. Jestliže jezdec mine svůj box, musí pokračovat v jízdě boxovou komunikací, najet znovu na trať, objet další okruh a teprve potom najet znovu do boxů. Couvání je přísně zakázáno pod trestem vyloučení.
 XX.4. Každá část vodorovného zařízení nad boxovou komunikací (rozvod vzduchu) musí být umístěna nejméně 2 m nad vozovkou.
 XX.5. Doplňování paliva (tankování) je možné pouze způsobem a na místě určeném pořadatelem 

 

XXI. STŘÍDÁNÍ JEZDCŮ

Střídání jezdců může probíhat pouze při zastávce v boxech.
 

XXII. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST


 XXII.1. Signalizaci jezdcům zabezpečují traťoví komisaři a startér formou níže popsaných signálů. Soutěžící nesmí v žádném případě používat stejné nebo podobné vlajky.
 Vlajková signalizace
 a) Bílá vlajka - ukazována v pohybu - informuje jezdce, že v sektoru trati kontrolovaném tímto postem se pohybuje výrazně pomalé vozidlo.
 b) Žlutá vlajka- signál nebezpečí:
 - 1 vlajka v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni změnit směr, na trati nebo její části je nebezpečí.
 - 2 vlajky v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni zastavit, trať je zcela nebo částečně neprůjezdná.
 - Předjíždění je zakázáno od 1. žluté vlajky k zelené vlajce vyvěšené za nehodou.
 Normálně se signalizace používá pouze na stanovišti bezprostředně před nebezpečím. Signalizaci na více než jednom předcházejícím postu může nařídit ředitel závodu.
 c) Červená vlajka – ukazována v pohybu – vyvěšena jen na příkaz ředitele závodu.

Přerušení-zastavení závodu. Jezdec musí zpomalit a být připraven i zastavit. Pokud je trať průjezdná, jezdec pomalou jízdou zajede do boxů a vyčká na další pokyny. Předjíždění je zakázáno. Tankování je zakázáno, servisní úkony na vozidle v boxech nejsou povoleny.
 d) Modrá vlajka

- v klidu: je ukazována jezdci opouštějícímu boxy, pokud se na trati blíží rychleji jedoucí vozidla.

- v pohybu: během závodu – signalizace jezdci, který má být předjet rychleji jedoucím vozidlem.

Jezdec musí umožnit vozidlu za sebou předjetí při nejbližší příležitosti bez neočekávaných změn rychlosti a směru jízdy.
 e) Žlutá vlajka s červenými pruhy – ukazována v klidu - informuje jezdce o změně adheze v důsledku oleje nebo vody na trati v oblasti za vlajkou. Tato vlajka je vyvěšena nejméně 4 kola, ledaže se povrch trat i vrátil do normálního stavu, v následujícím sektoru se nesignalizuje zelenou vlajkou.
 f) Zelená vlajka - ukazována v pohybu - znamená že trať je volná, je ukazována na postu za incidentem, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek nebo při výjezdu z boxů.

XXII.2. Jestliže během závodů vozidlo zastaví, musí tak učinit mimo dráhu, odkud bude co možná nejrychleji odstraněno, aby nepředstavovalo nebezpečí nebo překážku průběhu závodů.
 XXII.3. Jezdec nesmí tlačit vozidlo po závodní dráze.
 XXII.4. Na vozidle se může pracovat pouze uvnitř boxu nebo před boxy nebo v místě tomu určeném ředitele závodu.
 XXII.5. Jezdec, jehož vůz má během závodu vážné mechanické potíže musí opustit dráhu, nebo se vrátit do boxů, jakmile je to bezpečné. Vozidlo, z něhož při závodě uniká olej, musí okamžitě opustit trať. Je přísně zakázáno vracet se s takovým vozem do boxů po závodní draze.
 XXII.6. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci, kdy jsou na trati zásahová vozidla.
 XXII.7. Při závodě v oblasti boxů, jejíž začátek a konec je vyznačen bílou příčnou čárou, mohou maximálně 4 členové daného týmu tlačit vozidlo do boxu.
 XXII.8. Ředitel závodu může jezdci nařídit lékařské vyšetření včetně testu na obsah alkoholu v krvi kdykoliv během podniku a nebo může namátkově využít alkoholtester nebo test na přítomnost omamných a psychotropních látek.
 XXII.9. V boxové uličce je během celého podniku rychlostní limit 40 km/h. Soutěžícímu, jehož vozidlo překročí tento, limit bude udělena minimálně penalizace STOP&GO.
 XXII.10. Přední potkávací a zadní koncová světla musí být rozsvícena vždy, pokud je vystavena tabule LIGHTS ON. Je v pravomoci ředitele závodu rozhodnout, bude-li vozidlo, jemuž výše uvedená světla nesvítí zastaveno. Jestliže je vozidlo tímto způsobem zastaveno, může se vrátit na trať pouze poté, co byla závada odstraněna.
 XXII.11. Porušení ustanovení týkající se všeobecné bezpečnosti může mít za následek až vyloučení jezdce a/nebo vozidla z podniku.
 XXII.12. Vozidlo, které je dopraveno do boxů vozidlem odtahové služby, se po provedení
 opravy může vrátit do závodu.

XXIII. SAFETY CAR

XXIII.1. SAFETY CAR (dále jen SC) je vozidlo určené pořadatelem a je vzadu označeno SAFETY CAR.

Na střeše má oranžové majáky a má následující funkce:
 a) Před startem závodu zaujme SC pozici na roštu a během startovní procedury plní funkci zaváděcího vozu.
 b) SC může být použit na základě rozhodnutí ředitele k neutralizaci závodu, jestliže jsou soutěžící či činovníci ve fyzickém ohrožení, ale okolnosti nevyžadují přerušení závodu.
 XXIII.2. Když je během závodu dán příkaz k nasazení SC, vystaví všechna stanoviště traťových komisařů žlutou vlajku v pohybu a tabuli SC. Tato signalizace zůstane po celou dobu neutralizace. Během závodu vyjede SC s blikajícími oranžovými majáky na trať bez ohledu na to, kde je vedoucí jezdec. Všechny vozy se se řadí za SC, ne dále než 5 délek vozu a ostatní vozy musí dodržovat co nejtěsnější formaci. Předjíždění je zakázáno, dokud vozy nepřekročí startovní čáru poté, co se SC vrátil do boxů. Předjíždění je povoleno pouze, jestliže jiné vozidlo z očividného důvodu zpomalí.
 XXIII.3. Když je nasazen SC, mohou soutěžní vozy zajíždět do boxů. Vrátit na trať se mohou pouze, pokud svítí na výjezdu z boxů zelené světlo nebo zelená vlajka. Zelená vlajka nebo zelené světlo bude svítit na výjezdu z boxů pouze po průjezdu celé formace kolem výjezdu, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k vyjetí a za řazení se tam čekajících vozů na konec formace. Tato možnost zařazení se vozidel vyjíždějících z boxů, se bude na pokyn ředitele závodu opakovat při každém okruhu vedeném pod SC. Za jistých okolností může ředitel závodu nařídit SC průjezd boxovou uličkou. V tomto případě a za předpokladu, že oranžové majáky na střeše SC budou blikat, musí všechny vozy následovat SC bez předjíždění. Vozidlo může v tomto případě zastavit u svého boxu.
 XXIII.4. Když ředitel závodu odvolá SC, ten zhasne blikající oranžové majáky a vjede do boxů na konci tohoto kola. Od tohoto okamžiku může první vozidlo diktovat formaci rychlost a v případě potřeby se vzdálit od SC na vzdálenost větší než 5 délek vozu.
 XXIII.5. Když SC odjel k vjezdu do boxů a vozy se přibližují ke startovní čáře, tak budou žluté vlajky a tabule SC staženy a bude rozsvíceno zelené světlo (nebo zhasnuto červené světlo nebo signalizace zelenou vlajkou) na startovní čáře. Všechny posty traťových komisařů vystaví na jedno kolo zelenou vlajku. Předjíždění je zakázáno, dokud vozy nepřejely startovní čáru.
 XXIII.6. Každé kolo při neutralizaci SC je bráno jako kolo závodu.
 XXIII.7. Jestliže je závod ukončen při nasazení SC, pak SC a všechny vozy za ním projedou pod šachovnicovou vlajkou a pojedou do boxu.
 XXIII.8. Po ukončení závodu za tmy bude použit SC na zavedení vozidel do box ů. SC vyjede na trať před prvním odmávnutým vozidlem. Vozidla nesmí SC předjíždět.

XXIV. CÍL

XXIV.1. Signál konce závodu je dáván na cílové čáře, jakmile vedoucí vozidlo dokončí celou dobu závodu dle článku X.2. Vedoucí jezdec závodu bude odmávnut šachovnicovou vlajkou v okamžiku, kdy přejede cílovou čáru na konci kola, ve kterém uběhne předepsaný časový interval.
 XXIV.2. Jestliže z jakéhokoliv důvodu je dán signál konce závodu před tím, než uplynul předepsaný čas, pak bude závod považován za skončený, když vedoucí vozidlo překročilo cílovou čáru

XXV. PARC FERMÉ – UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Parc Fermé je vymezený prostor na odstavení vozů kam smí vstupovat pouze oficiální činovníci.

Bez povolení oficiálních činovníků zde není povolen žádný zásah na vozidlech.
 Po ukončení závodu musí všechny vozy, které dostanou pokyn od organizačních pracovníků, pokračovat do Parc Fermé kde budou odstavena po dobu určenou v ZU. Po uplynutí této doby nebo na pokyn organizačních pracovníku jsou vozy z Parc Fermé uvolněny.

XXVI. INCIDENTY

XXVI.1. Incident znamená jednu nebo několik událostí, kterých se účastní jeden nebo více jezdců, nebo jakýkoliv čin jezdce, který:
 a) Si vyžádal přerušení závodu.
 b) Znamená porušení těchto propozic, nesportovní a agresivní způsob jízdy, neuposlechnutí vlajkové signalizace a pokynu činovníků, nedodržení rychlosti na boxové komunikaci, provedení servisu v nedovolené době, předjíždění pod SAFETY CAREM, nesportovní, agresivní a urážlivé chování členů týmu a jejich doprovodu a pod.
 c) Způsobil kolizi.
 d) Donutil jiného jezdce opustit dráhu.
 e) Neoprávněně bránil jinému jezdci v povoleném manévru předjetí.
 f) Neoprávněně bránil jinému jezdci v průběhu předjíždění.
 XXVI.2. Ředitel závodu může udělit jezdci, který je účastníkem incidentu, penalizaci STOP&GO kdy jezdec musí najet do boxové uličky, zastavit na k tomu určeném místě na dobu určenou sportovním komisařem a pak podle pokynu činovníků pokračovat v závodě.
 XXVI.3. Procedura při udělení penalizaci STOP&GO:
 a) Ředitel závodu přikáže vystavit na linii startu signalizaci formou tabulí s nadpisem Stop&Go doplněná tabulí se startovním číslem. Od vystavení signalizace nesmí dotyčný jezdec ujet více než 3 úplná kola, aniž by najel do boxové uličky a zastavil na místě určeném pro penalizaci STOP&GO.
 b) Po uplynutí doby penalizace jezdec pokračuje v závodě průjezdem boxovou komunikací a výjezdem na závodní dráhu. Při průjezdu boxovou komunikací je zakázáno zastavovat. Po absolvování STOP&GO je tedy zakázána zastávka v boxech i tankování.
 c) Porušení nebo nedodržení čl. XXVI.2 nebo XXVI.3 bude potrestáno vyloučením vozidla ze závodu.

Po celou dobu penalizace nesmí jezdec opustit vozidlo a jezdec, mechanici a ani členové doprovodu nesmí jakýmkoliv způsobem vozidlo upravovat, opravovat nebo seřizovat. Prostor "STOP&GO" je součástí závodu. Pokud dojde k zastavení motoru, může po uplynutí doby penalizace, jezdec nastartovat motor sám nebo s cizí pomocí.
 V prostoru určeném pro penalizaci, se nesmí kromě jezdce sedícího ve vozidle vyskytovat žádná jiná osoba než činovníci.
 XXVI.4. Jakákoliv urážka činovníků nebo nevhodné chování soutěžícího, jeho jezdce a/nebo jeho doprovodu bude trestáno okamžitým vyloučením soutěžícího ze závodu.

XXVII. PROTESTY, ODVOLÁNÍ

Protest muže podat pouze odpovědná osoba soutěžícího, která je zapsána v přihlášce k danému podniku písemně u ředitele podniku do 15 minut po ukončení závodu. Po uplynutí této doby nelze protest podat. Protest je považován za podaný jen v případě, že současně s ním je uhrazen vklad ve výší  2000,- Kč. Oprávněnost protestu posuzuje komise složená z ředitele podniku a dalšího technického komisaře. Komise si může dle potřeby přizvat k rozhodnutí kteréhokoliv člena organizačního teamu, popřípadě osoby, jež uzná za vhodné vyslechnout za účelem vynesení výroku.
 Ředitel podniku má právo protest nepřijmout. Musí se však jednat o případ, ve kterém je jednoznačně právo na straně teamu, proti kterému je protest podán. Ředitel je povinen podat vysvětlení.
 V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pořadateli pokutu 1.000,- Kč a náklady spojené se zjištěním skutečnosti, případně uvedením vozidla do původního stavu ve prospěch poškozeného. Proti výroku komise není odvolání.
 V případě uznání protestu je vklad 2000,- Kč vrácen odpovědné osobě protestujícího,
 v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
 

XXVIII. REKLAMA, PROPAGACE

XXVIII.1. Veškerá práva na reklamu a propagaci v prostoru celého závodiště jsou během konání Amater Endurance Cup majetkem pořadatele, který jejich využitím může smluvně pověřit jiné subjekty. Jakákoliv forma reklamy, propagace a prezentace mimo prostor vyhrazený závodnímu týmu v boxech a parkovišti závodních strojů je bez souhlasu pořadatele zakázána.
 XXVIII.2. V případě odmítnutí reklamy pořadatele zaplatí soutěžící zvýšený vklad rovnající se dvojnásobku vkladu.
 XXVIII.3. Plocha parkoviště závodních strojů, vyhrazená k parkování závodních a doprovodných vozidel je určena pouze ke stání, údržbě a opravám závodních a doprovodných vozidel, nikoliv k libovolné formě obchodní, reklamní nebo prezentační činnosti, pokud nebylo s pořadatelem dohodnuto jinak. Pořadatel umožní reklamní, propagační a prezentační aktivity po vzájemné dohodě s příslušnými subjekty, s výjimkou těch případů, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů s již uzavřenými smlouvami.

 

 

XXIX. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

XXIX.1. Každému jezdci je doporučeno sjednat si své osobní úrazové pojištění. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
 XXIX.2. Svou účastí na sportovním podniku se soutěžící a jezdec vzdává jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se mu může stát během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět.

XXIX.3. Pořadatel podniku nenese žádnou odpovědnost za poškození majetku jednotlivých okruhů, např. svodidla, záchytné bezpečnostní systémy, vybavení a součásti (dveře, vrata) boxů jezdci a jejich vozy při tréninku, kvalifikaci nebo závodu. Odpovědnost za škodu na tomto majetku nese vždy jezdec.


 

Tato Všeobecná pravidla byla schválena  Amater Endurance Cup v Praze dne 15.11.2022